تبلیغات
دكتر كوچولو - ''شجاعت یعنی چه؟''

دكتر كوچولو

من اگر جلوه پرستم ، نظر از غیر تو بستم/مشکن بال و پرم را که به بال تو نشستم

یکشنبه 15 اسفند 1389

''شجاعت یعنی چه؟''

نویسنده: mohsen fathi   طبقه بندی: داستانک، 

یکی از دبیرستان های تهران هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان به عنوان موضوع انشا این مطلب داده شد که   :  

 ''شجاعت یعنی چه؟''

محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود : ا

 '' شجاعت یعنی این ''

و برگه ی خود را سفید به مسئول تحویل داده بود و رفته یود ! اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران گشته بود و همه به اتفاق و بدون ...استثنا به ورقه سفید او نمره 20 دادند

فكر میكنید اون دانش آموز چه كسی می تونست باشه؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

!!!دکترعلی شریعتی!!!

نظرات() 
sanaz
یکشنبه 22 اسفند 1389 00:23
thanks
sanaz
پنجشنبه 19 اسفند 1389 03:27
سلام . شما تو عید و بعد از عید متوسط ساعت مطالعه تون چقدر بود؟ بیشتر عمومی می خوندین یا جمع بندی و یا اون چیزایی رو که خونده بودین ذهنتون تثبیت می کردین؟

موفق باشین
پاسخ mohsen fathi : سلام و خدا قوت.
در مورد ساعات مطالعه خیلی مهم نیست که بدونی من یا شخص دیگه چقدر می خوندن ، فقط بدون که هر چقدر بیشتر از زمانت استفاده کنی بهتره(ساعات مطالعه بیشتر با کیفیت بالا ).
در مورد دومی با برنامه کانون جلو می رفتم و كتاب جمع بندی + نوروز+زرد عمومی رو میزدم.
saide
پنجشنبه 19 اسفند 1389 02:37
سلام.شرمنده كه دیر اومدم دكتر...
واما در مورد این متن میتونم بگم دكتر شریعتی مظهرشجاعت بودن و به معنای واقعی همه چیز در زندگی پی برده بودن...موفق باشی
sajad
پنجشنبه 19 اسفند 1389 00:02
wyval kheyli bahal bud hal kardam
mohsen up kardam zood biya nazar bede montazeram
لعیا
سه شنبه 17 اسفند 1389 05:56
سلام چه جالب.......داستانوشنیده بودم ولی نمیدونستم دکتر شریعتیه....
مممنون
درپناه حق
التماس دعا
علیرضا داداشلو A-D
سه شنبه 17 اسفند 1389 05:55
داستان جالبی بود
تهران خوش میگذره ?
پاسخ mohsen fathi : بدك نیست جای شما خالی/
مریم تنها♥♥
سه شنبه 17 اسفند 1389 05:52
salam .kheili jaleb bud .mamnun ke be man sar mizani ! rasti che khabare hamash adrese weblogeto avaz mikoni !!!!!!!!
مایسا
سه شنبه 17 اسفند 1389 05:10
وبلاگتو که خوندم دلم گرفت
پاسخ mohsen fathi : چرا؟؟؟؟؟؟
سجاد پرتونیا
دوشنبه 16 اسفند 1389 20:18
گل پسر اون زمان دکتر شریعتی بود اگه الان جرات دارین یه برگه سفید بدین ....باید به این کارتون برای هزار نفر دلیل بدین
فاطمه
دوشنبه 16 اسفند 1389 08:51
سلام دکتر خوبی ؟عالی بود یک سر بزن
محمد مهدی محبی
دوشنبه 16 اسفند 1389 07:37
سلام کوچول من !
وبلاگ خوشگلی داری, الن آغرماسن!!!
یاشاسین آذربایجان . . .
محمد مهدی محبی
دوشنبه 16 اسفند 1389 07:37
سلام کوچول من !
وبلاگ خوشگلی داری, الن آغرماسن!!!
یاشاسین آذدربایجان . . .
آفریـنش
دوشنبه 16 اسفند 1389 06:11
سلام خوبی؟

نمیدونستم جالب بود

کجایی بهم سر نمیزنی دکتر
شهرام
دوشنبه 16 اسفند 1389 05:27
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´اپم´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´بدو بیا´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´منتظرم´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
´´´´¶¶´´´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶´¶¶
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´´´´´¶¶´´´¶¶
´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶
´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶
´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
یکی
دوشنبه 16 اسفند 1389 05:19
درووووووووووووود بر این مرد بزرگ.....
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

نویسندگان

رتبه سنج گوگل

Banner Code --> وضعیت یاهو

كد موسیقی برای وبلاگ

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :